DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

PROCEDURA REKRUTACYJNA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Przyjęcia do służby w Policji w 2023 roku planowane są w następujących jednostkach:

Oddział Prewencji Policji w Olsztynie, komendy powiatowe/miejskie Policji
województwa warmińsko-mazurskiego oraz
komórki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie.

 

TERMINY PRZYJĘĆ W 2024 ROKU:

4 marca,

24 kwietnia,

8 lipca,

9 września,

30 października,

30 grudnia.

 

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonać modyfikacji wyżej wskazanych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
  • korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

Osoby posiadające tatuaż: Zgodnie z Rozdziałem I pkt. 2 załącznika do Zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 18 z późn. zm.) „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru oraz jego społecznego wizerunku, w szczególności (…) ppkt 5) widocznego tatuażu na głowie, szyi, dłoniach”.

 

Lp.

Preferencje z tytułu wykształcenia

Liczba punktów

1.

Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów
w zakresie informatyki, obejmujące zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami.

10

2.

Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny

8

3.

Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny

7

4.

Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania

7

Lp.

Preferencje z tytułu umiejętności

Liczba punktów

1.

Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnie 8 września 2008 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 z późn. zm.)

6

2.

Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie
z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 612)

6

4.

Prawo jazdy kategorii „A”

5

5.

Prawo jazdy kategorii „C”

5

6.

Prawo jazdy kategorii „C+E”

5

7.

Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1425, z późn. zm.)

5

8.

Uprawnienia ratownika wodnego

5

9.

Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z późn. zm.)

5

10.

Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych

4

11.

Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

4

12.

Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego
co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13

2

 

 

 

 

 

 

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI

POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY :

 

· pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ,

· wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby

· dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

· dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

· świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),

· kserokopia książeczki wojskowej (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego dostępne są na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policji.gov.pl, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl, oraz można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej (miejskiej lub rejonowej).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika komórki ds. doboru w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej KWP w Olsztynie - Al. Piłsudskiego 5, 10 – 575 Olsztyn

 

w poniedziałki w godz. 8.00-17.30, od wtorku do piątku w godz. 8.00-14.30

 

numer telefonu 47 73 14400, 47 73 14402, 47 73 14403, 47 73 14404, 47 73 14406

 

numer faksu 47 73 144 05, e-mail: sekcja.doboru@ol.policja.gov.pl/

 

Kandydaci spoza Olsztyna i powiatu olsztyńskiego mają możliwość składania kompletu dokumentów w komendach miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ:

 

· na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

· na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie (www.warminsko--mazurska.policja.gov.pl)

· w siedzibie Sekcji Doboru i Rezerwy Kadrowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

 

 

Podstawę prawną procedury rekrutacyjnej stanowi art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2023r., poz. 171) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. poz. 606).


 

Uwaga kandydaci !

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia  procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji. 

Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich, powiatowych, oddziału prewencji Policji lub komórek zamiejscowych Wydziału Konwojowego KWP w Olsztynie na podstawie przyznanego limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie warmińsko-mazurskim.

 

Metryczka

Data publikacji : 12.01.2012
Data modyfikacji : 15.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Karczewski Rzecznik Prasowy KPP w Ostrodzie
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Michał Przybyłek
do góry