Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie: - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie:

 

 

 Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie

mł.insp. Marcin Danowski

komendant@ostroda.ol.policja.gov.pl
tel. ( 47 ) 732-42-11,

 

 

p.o. I Zastępca  Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie

mł.insp. Agnieszka Radosz

zastepca@ostroda.ol.policja.gov.pl
tel. ( 47 ) 732-42-11,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie przy pomocy swojego zastępcy oraz kierowników komórek organizacyjnych oraz policjantów i pracowników wyznaczonych do koordynowania pracy komórek organizacyjnych.

 

 
Komendant Powiatowy Policji:
 
1)   planuje, organizuje i koordynuje wykonywanie zadań przez wszystkie komórki organizacyjne Komendy;
 
2)   wykonuje określone w odrębnych przepisach uprawnienia i obowiązki przełożonego w stosunku do podległych policjantów i pracowników;
 
3)   określa Karty Opisu Stanowisk Pracy swoim zastępcom, kierownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych Komendy oraz policjantom bądź pracownikom wyznaczonym do koordynowania pracy nadzorowanych komórek organizacyjnych;
 
4)   wyznacza policjantów i pracowników uprawnionych do koordynowania pracy w zespołach etatowych z jednoczesnym wyznaczeniem policjantów odpowiedzialnych za kierowanie tymi zespołami;
 
5)   może upoważniać swoich zastępców oraz kierowników komórek organizacyjnych, lub innych policjantów, do podejmowania w jego imieniu decyzji w sprawach określonych w upoważnieniu;
 
6)   powołuje stałe lub doraźne zespoły problemowe, nie stanowiące komórek organizacyjnych w rozumieniu przepisów ustalających szczegółowe zasady organizacji jednostek organizacyjnych Policji.

Metryczka

Data publikacji : 03.01.2011
Data modyfikacji : 15.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Janusz karczewski Rzecznik Prasowy KPP w Ostródzie
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Michał Przybyłek
do góry