Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WNIOSKUJĄCYCH W TRYBIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)
informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Ostródzie, ul. Handlowa 6 14-100 Ostróda
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wyznaczył w podległej jednostce inspektora ochrony danych, kontakt: ul. Handlowa 6 14-100 Ostróda, 47 732 42 29, fax. 47 732 42 15, e-mail: komendant@ostroda.ol.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych
  oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 4. Dane przez Panią/Pana udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane przez Panią/Pana udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzenia Nr 93 Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, jednak konsekwencją odmowy podania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 
 
 
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.
 
 
W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres.
 
Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej przygotowanego przez Komendę Wojewódzką Policji.

 Nasz adres:

ul. Handlowa 6
14-100 Ostróda
tel. (47) 732 42 11
fax. (47) 732 42 15

 

Metryczka

Data publikacji : 12.06.2009
Data modyfikacji : 27.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Janusz Karczewski Rzecznik Prasowy KPP w Ostródzie
Osoba modyfikująca informację:
st.asp. Michał Przybyłek
do góry