Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie

 

Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do  strony podmiotowej Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.ostroda.kpp.policja.gov.pl/ .

Data publikacji strony internetowej: 2009-07-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-15

Strona internetowa http://bip.ostroda.kpp.policja.gov.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • w zakresie ułatwienia percepcji treści (kontrast) - 2 przypadki,
  • nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo, oświadczenia majątkowe publikowane na podstawie art. 62 ust. 7 ustawy o Policji - brak mozliwości dostarczenia oświadczeń w wersji cyfrowej, ponieważ oświadczenia skladane są w wersji papierowej i  podpisywane są odręcznie.

Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby publikowane treści były w pełni dostępne.

Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.ostroda.kpp.policja.gov.pl/ spełnia wymagania w 98,29%.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

TAB – przejście do następnej pozycji,

SHIFT + TAB – przejście do poprzedniej pozycji,

ENTER – wybór pozycji,

STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ – przesuwanie  strony poziomo,

SPACJA – przesunięcie w dół o cały  zakres strony.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z p. Michałem Przybyłkeim - redakcją BIP Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, tel. 47 732 43 30, e-mail:  bip@ostroda.ol.policja.gov.pl. Dane kontaktowe dostępne są również  zakładce Kontakt-Redakcja BIP. Kontaktować można się także  przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej komendant@ostroda.ol.policja.gov.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji
w Ostródzie
ul. Handlowa 6,
14-100 Ostróda
tel. 47 732 42 00

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie,  w którym interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ul. Handlowej 6 w Ostródzie. Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną z  napisem Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie umieszczoną przy wejściu głównym do budynku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia głównego. Jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Na terenie parkingu dla interesantów przy budynku znajduje się jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Komunikacja dla osób niesłyszących: https://ostroda.policja.gov.pl/o08/kontakt/komunikacja-z-osobami-nieslysz/17198,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KPP w Ostródzie, tel. 47 732 44 20, e-mail: mateusz.szczesniak@ostroda.ol.policja.gov.pl

Metryczka

Data publikacji : 30.09.2020
Data modyfikacji : 15.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
Osoba udostępniająca informację:
podkom.Michał Przybyłek
Osoba modyfikująca informację:
podkom. Michał Przybyłek
do góry